ᱞᱟᱜᱽᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ

ᱚᱨᱚᱱ ᱵᱚᱨᱚᱱ ᱵᱤᱨ ᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ, ᱤᱧ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱱᱤᱨ ᱯᱤᱭᱚ ᱪᱮᱬᱮᱸ,

ᱤᱧᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚᱜᱚ ᱩᱠᱩ ᱪᱩᱠᱩ ᱟᱢ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ |

ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱠᱩᱱᱟ ᱡᱷᱩᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱢ ᱥᱟᱣ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱧ ᱫᱚᱭ ᱨᱟᱜ ᱞᱮᱫ ||

ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱠᱩᱦᱲᱟᱹ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱤᱥᱤᱫ ᱦᱚᱭ ᱞᱮᱜ-ᱟ,

ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚ ᱥᱚᱸᱫᱷᱟᱲ ᱥᱚᱭᱤᱧ-ᱟ ᱡᱤᱶᱤ ᱜᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱮᱢ ᱪᱚᱜ ᱟᱧ ᱞᱮᱠᱟ |||

 

ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟ

ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱪᱷᱟᱹᱭᱞᱟᱹᱜ ᱥᱩᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱥᱠᱮ

ᱟᱹᱛᱩ- ᱰᱚᱠᱚᱰᱤ

ᱛᱷᱟᱱᱟ-ᱛᱤᱨᱤᱧ

ᱡᱤᱞᱞᱟ-ᱢᱚᱨᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ

ᱯᱚᱱᱚᱛ-ᱳᱰᱤᱥᱟ

 

ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *