ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱟᱢᱡᱤᱛ ᱴᱩᱰᱩ WikiConference 2023, Hyderabad ᱨᱮ

ᱦᱚᱯᱚᱱᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱟᱢᱡᱤᱛ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱩᱥᱢᱤ ᱵᱚᱱᱚᱛ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱜᱩᱢᱤᱫ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ WikiConference India 2023, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱭᱫᱽᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱮᱱᱫᱚ 28th April 2023 ᱠᱷᱚᱱ 30th April 2023ᱹ ᱚᱞ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤᱛ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱚᱭᱥᱟᱜᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ | ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱢᱟᱱᱤᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ | 

ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *