ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ || GENERAL KNOWLEDGE || Top 40 Q/A

3 0

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ Welcome to  GENERAL KNOWLEDGE

1. ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱠᱚ ᱰᱮᱨᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ?
2. ᱵᱟᱞᱟ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱠᱩᱴᱟᱹᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ?
3. ᱡᱟᱹᱨᱯᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱟ ?
4. ᱯᱚᱸ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚ ᱵᱤᱫᱩ ᱪᱟᱸᱫᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟ.ᱜ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ?
5. ᱵᱤᱨᱥᱟᱹ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ?
6. ᱰᱨᱹ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱚᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ?
7. ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱚᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ ᱒᱐᱑᱙ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ?
8. ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱱᱟᱶᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ?
9. ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱮᱡᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱵᱤᱫᱟ ?
10. ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ?
11. ᱥᱤᱧ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ?
12. ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱰᱟᱹᱜᱽᱨᱤ ᱠᱟᱰᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚ ᱚᱡᱚᱜ ᱟᱠᱚᱣᱟ ?
13. ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ?
14. ᱠᱷᱚᱡᱽ ᱠᱷᱚᱢᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ?
15. ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱰᱟᱠ ᱴᱤᱠᱚᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱚᱰᱚᱠ ᱞᱮᱱᱟ ?
16. ᱠᱚᱸᱭᱰᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ?
17. ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱵᱮᱰᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱟ ?
18. "ᱥᱤᱥᱤᱨ ᱡᱟᱹᱞᱤ" ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ?
19. ᱟᱭᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ?
20. ᱪᱟᱹᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱸᱜᱮᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱮᱱᱟ ?
21. ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ ?
22. ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱨᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱫᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ?
23. ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱫᱚᱞᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ?
24. ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ?
25. ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ?
26. ᱰᱨᱹ ᱫᱚᱢᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱚᱫᱢᱚ ᱥᱨᱤ (PADMA SHRE) Award ᱢᱟᱹᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ?
27. ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱚᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟ ᱒᱐᱑᱘ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ ?
28. ᱮᱭᱮᱭ ᱥᱤᱧ ᱮᱭᱮᱭ ᱧᱤᱸᱫᱟᱹ ᱚᱠᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱞᱮᱜᱼᱟ ?
29. ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱞᱮᱱᱟ ?
30. ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ?
31. ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ?
32. ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱸᱬᱮ ᱛᱮ ᱵᱚᱫᱷᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ?
33. ᱯᱟᱹᱨᱟᱣ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ?
34. ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ?
35. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞᱟᱜ ᱫᱷᱟᱯ (8th Schedule) ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ?
36. ᱦᱟᱨᱟᱛᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ?
37. ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱤᱛᱭᱚ ᱚᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱥᱤᱨᱯᱷᱟᱹ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ?
38. ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱮᱵᱤᱱᱮᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ?
39. ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ?
40. ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ "ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱩᱨᱩ" ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ?

Happy
Happy
86 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
14 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next post ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟ || Mathematics Question Answer

ᱛᱷᱚᱠ

ᱨᱚᱠᱟ ᱛᱮᱞᱟ

    ᱨᱮᱫᱽ