ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱭ ᱔᱐,᱐᱐᱐ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱮᱛᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱣ  KISS Bhubaneswar

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱭ ᱔᱐,᱐᱐᱐ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱮᱛᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱣ ᱛᱮᱦᱮᱸᱧ KISS, Bhubaneswar, Odisha ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱮᱬᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ | ᱱᱚᱣᱟᱸ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱜᱟᱲ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ 1992-93 ᱥᱟᱞᱮ ᱨᱮ Dr. Achyuta Samanta ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ |

ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

By ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱟᱦᱞᱟ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *